دپارتمان شبکه

دپارتمان شبکه این مجموعه متشکل از گروه های مشاور طراحی، پشتیبانی و نگهداری و گروه امنیت شبکه با بهره گیری از نیروها و عوامل متخصص و مجرب (دارای مدرک بین المللی) خود در این زمینه در طی چند سال اخیر یکی از فعال ترین بخش های گروه در جهت انجام پروژه ها بشمار می آید.
طراحی صحیح شبکه، استفاده از تجهیزات مناسب و تنظیم صحیح تجهیزات در تامین امنیت شبکه سازمان ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ضروری می باشد اما کافی نیست. از این رو گروه مشاوره در امر طراحی و ارائه راهکارهای مختلف بر اساس معتبرترین استانداردها فعالیت نموده و با در اختیار داشتن دانش فنی و تجربه عملی وظیفه بهینه سازی روند عملیات را دارا می باشد.